HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

08/04/2017 09:18:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

4:37 CH - 02/08/2010     MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tên đơn vị: ..............     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: ......................                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG     Chúng tôi, một... [Đọc tiếp]

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

08/04/2017 09:12:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

3:17 CH - 03/08/2010   Số:……../HĐTT     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                       --------------------------------------                             Mẫu số 02/TTĐĐ                     ................, ngày … tháng … năm …      HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI 1. Bên cung cấp thông tin đất đai :  1.1. Văn phòng đăng ký quyền... [Đọc tiếp]