HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

08/04/2017 09:12:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

3:17 CH - 03/08/2010

 
Số:……../HĐTT
 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                      --------------------------------------                             Mẫu số 02/TTĐĐ


  
                 ................, ngày … tháng … năm …   
 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

1. Bên cung cấp thông tin đất đai :

 1.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc .................................................................

 1.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................

 1.3. Điện thoại:.......................................................................................................................

 1.4. Người đại diện:

      Họ và tên:........................................................................................................................

      Chức vụ:..........................................................................................................................

2. Bên yêu cầu cung cấp thông tin đất đai :

 2.1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: .........................................................

.................................................................................................................................................

 2.2. Địa chỉ: ...........................................................................................................................

 2.3. Điện thoại:.......................................................................................................................

3. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung cấp thông tin đất đai như sau:

   3.1. Nội dung thông tin đất đai cung cấp:…………………………………………………..

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

    3.2. Thời gian thực hiện:……….….ngày, kể từ ngày ...... tháng…… năm ………………

    3.3. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): .......................................................................................................................

    3.4. Tiền trả cho việc cung cấp thông tin là:…………………………………………đồng

 (Bằng chữ:............................................................................................................................)

        Trong đó: Tiền sử dụng thông tin là: ………..………………………….đồng;

                         Tiền dịch vụ cung cấp thông tin là:…………………………..đồng.

    3.5. Số tiền đặt trước: ...................................................................................đồng

    3.6. Thoả thuận khác:……………………………………………………………………...

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Hợp đồng này lập tại …………………..............., ngày…..tháng…..năm ...….; gồm 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất                                                             Bên yêu cầu cung cấp thông tin

 ( Ký tên, đóng dấu)                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,

                                                                                                                                              ghi họ tên đối với cá nhân )