Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc Dân sự

Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết việc Dân sự

06/01/2021 10:16:59 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ (V/v: …………………………………..)(1) Kính gửi:... [Đọc tiếp]

Mẫu Đơn kháng cáo

Mẫu Đơn kháng cáo

05/19/2021 14:20:04 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

  Mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   ……, ngày….. tháng …… năm……   ĐƠN KHÁNG CÁO                               ... [Đọc tiếp]

Mẫu Đơn khởi kiện

Mẫu Đơn khởi kiện

12/23/2020 10:04:00 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN                     Kính gửi:... [Đọc tiếp]