ĐẶC XÁ

07/06/2021 09:58:23 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021.

Theo đó, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định trong thời gian chấp hành án phạt tù trước khi có quyết định tạm đình chỉ;

Đã có thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định 1161;

Các điều kiện quy định tại điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 4 Quyết định 1161 như:

Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí;

Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng;

Đã thi hành xong hoặc thi hành được một phần nghĩa vụ trả lại tài sản,… nhưng do lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn thuộc trường hợp chưa có điều kiện thi hành tiếp phần còn lại theo quy định đối với người bị kết án phạt tù về tội phạm không phải là tội phạm tham nhũng;…

Khi được đặc xá không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự;

Không thuộc một trong các trường hợp không được đề nghị đặc xá.

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Xem chi tiết tại Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN có hiệu lực từ ngày ký.

TAT Law Firm