Quy trình giảm mức đóng BHXH tại TP.HCM

09/07/2021 17:18:45 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

QUY TRÌNH GIẢM MỨC ĐÓNG BHXH TẠI TP.HCM

🔥BHXH TP.HCM có Thông báo 3011/TB-BHXH ngày 10/8/2021 ban hành mới quy trình, hồ sơ hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 theo cơ chế một cửa.

☘Ngày áp dụng: BHXH TP.HCM thống nhất áp dụng Quy trình kể từ ngày 10/8/2021.

🍀Quy trình giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động:

1.1. Lập Mẫu D02-LT gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính.

1.2. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ do cơ quan BHXH chuyển đến qua địa chỉ thư điện tử, Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: điều chỉnh, nộp lại Mẫu số 01 theo quy định tại điểm 1.1 nêu trên.

2. Văn Phòng, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ điện tử trên phần mềm TNHS: chuyển ngay cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu.

- Tiếp nhận hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính: scan toàn bộ hồ sơ đính kèm vào phần mềm TNHS, ký số. Chuyển hồ sơ scan trên phần mềm TNHS và hồ sơ giấy cho Phòng/Bộ phận Quản lý thu.

3. Phòng/Bộ phận Quản lý thu:

Tiếp nhận hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy từ Văn phòng/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ. Kiểm tra, đối chiếu Mẫu D02-LT với dữ liệu trên phần mềm quản lý thu:

- Trường hợp hồ sơ, dữ liệu khớp đúng:

+ Cập nhật Mẫu D02-LT vào phần mềm TST.

+ Đính kèm Mẫu D02-LT đã cập nhật vào phần mềm TNHS (tích chọn gửi mail cho đơn vị), chuyển hồ sơ đến Văn phòng/Bộ phận Trả kết quả.

- Trường hợp không khớp đúng:

Ghi rõ lý do vào Phiếu Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02) trên phần mềm TNHS, chuyển hồ sơ đến Văn phòng/Bộ phận Trả kết quả.

4. Văn Phòng, Bộ phận Trả kết quả:

- Tiếp nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ Phòng/Bộ phận Quản lý thu, gửi kết quả hồ sơ điện tử cho đơn vị qua phần mềm TNHS; hồ sơ giấy gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Thông báo 3011/TB-BHXH được ban hành ngày 10/8/2021.