TAT LAW FIRM GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT NHÀ Ở (SỬA ĐỔI)

08/23/2023 10:26:09 / Đăng bởi Trương Anh Tú / (0) Bình luận

Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), TAT Law Firm đã nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung về vấn đề chính sách phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể về việc mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội:

📑: Liên quan tới vấn đề mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội, tại bản đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung Luật Nhà ở gửi tới Ban Thường vụ Quốc Hội, TAT Law Firm đã có đề xuất mở rộng phạm vi đối tượng được mua NƠXH tại Điều 73 Dự thảo để chính sách NƠXH được áp dụng một cách hiệu quả và thực tế, cần thiết có một hệ thống chính sách pháp luật phù hợp.

🚩 Bởi nhiệm vụ trong tâm trong phát triển của bất kỳ Quốc gia nào đều phải quan tâm tới vấn đề giáo dục, chất lượng sống, điều kiện sống, y tế và nhà ở cho người dân của mình. Do đó, việc tạo lập chỗ ở cho người dân đặc biệt là những người không có điều kiện tạo lập nhà ở (phần lớn là cư dân tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh và Hà Nội) trong tương lai bởi giá mặt bằng nhà ở cao như hiện nay là rất cần thiết. Cho nên, những người này cần phải là những người được ưu tiên mua nhà ở xã hội trong tương lai.

☘️ Tuy nhiên, trong Điều 73 của Dự thảo luật, chưa có sự tập trung đầy đủ vào việc đáp ứng nhu cầu của những người không có khả năng mua nhà thương mại . Vì vậy cần thiết phải mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng chính sách về hỗ trợ NƠXH và các đối tượng theo quy định từ khoản 1 đến khoản 13 Điều 73 Dự thảo sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Cụ thể: “Mọi công dân đến tuổi trưởng thành chưa có nhà ở hoặc không có khả năng tạo lập về nhà ở đều là đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội”.

Gửi bình luận: